นบีดาวูด III

นบีดาวุด III

อัลลอฮฺทรงโปรดปรานนบีดาวูดมาก อัลลอฮฺจึงประทานคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ให้กับนบีดาวูด นั่นคือ

ผู้ที่เป็นอัลมาซีฮฺจะสืบเชื้อสายมาจากนบีดาวูด

ในคัมภีร์บริสุทธิ์ได้บันทึกไว้ว่า “อัลลอฮฺตรัสว่า “นี่แนะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรม (อัลมาซีฮฺ) งอกขึ้นมาสำหรับดาวูด ผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชย์อย่างสุขุมรอบคอบ ...”” เยเรมีย์ 23:5

และคำสัญญาของอัลลอฮฺได้เป็นจริงแล้ว

อินญีล (ยะหฺยา 7:42) ได้บันทึกไว้ว่า “คัมภีร์บริสุทธิ์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าอัลมะซีฮฺจะมาจากเชื้อพระวงศ์ของนบีดาวูด”

โดยทางอีซาอัลมาซีฮฺ…เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺแน่นอน  เรามั่นใจได้ว่าอัลลอฮฺจะยอมรับอิบาดะห์ของเรา และเราจะได้อยู่สวรรค์เป็นนิรันดร์

ทั้งนบีดาวูด และคัมภีร์ซาบูร ต่างก็ยืนยันว่า อีซาอัลมาซีฮฺ คือทางที่ไปสู่ความรอด (รอดพ้นจากบาปและการถูกพิพากษาในวันกิยามะฮฺ)

Share