รู้จักท่านนบียะหฺยา II

รู้จักท่านนบียะหฺยา III

ผู้เตรียมทางให้กับอัลมาซีฮฺ

นบียะหฺยาได้รับพระดำรัสของอัลลอฮฺให้ประกาศต่อประชาชนว่า “จงเตาบะฮฺตัวเสียใหม่และรับบัพติศมาเพื่ออัลลอฮฺจะได้อภัยบาปให้พวกท่าน” คนมากมายมาหานบียะหฺยาเพื่อรับบัพติศมาจากท่าน พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่านบียะหฺยาคือ อัลมาซีฮฺ ผู้ที่พวกเขารอคอย

นบียะหฺยาจึงชี้แจงแก่พวกเขาว่า “เราให้พวกเจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่ท่านผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากนักจะมา ท่านจะให้พวกเจ้ารับบัพติศมาด้วยอัลรูฮุลกุดุซูและไฟ เราเองยังไม่คู่ควรแม้จะแก้สายรองเท้าให้ท่าน”

ภารกิจสำคัญของนบียะหฺยา คือ “การเตรียมทางสู่การกลับใจใหม่ให้กับอัลมาซี”

นบีซะกะรียาได้เผยดำรัสของอัลลอฮฺไว้ว่า “เขาจะเรียกท่านว่านบีของผู้สูงสุดเพราะว่าท่านจะไปล่วงหน้า และจัดเตรียมทางไว้ให้พระผู้เป็นเจ้า”

อีซา คือ อัลมาซีฮฺ ผู้ที่ทุกคนต่างรอคอย และนบียะหฺยาคือผู้ที่อัลลอฮฺส่งมาเพื่อ “เตรียมทาง” ให้กับอีซา อัลมาซีฮฺ

Share