รู้จักท่านนบียะหฺยา III

รู้จักท่านนบียะหฺยา IV

“ท่านผู้นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวถึง”

นบียะหฺยาเริ่มมีชื่อเสียง ผู้คนต่างกล่าวถึงท่าน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดา หรือคนทางศาสนา ต่างก็อยากรู้ว่า “ท่านคือใคร?” และนี่คือ คำพยานของนบียะหฺยา ที่ถูกบันทึกไว้ในอินญีล

“ข้าพเจ้าไม่ใช่อัลมาซีฮฺ!”

พวกเขาจึงถามว่า “ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใคร? เป็นนบีอิลยาสหรือ?” นบียะหฺยาตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่นบีอิลยาส”

“ท่านเป็นนบีที่เรากำลังคอยหรือ?” และนบียะหฺยาตอบว่า“ไม่ใช่”

พวกเขาจึงถามว่า “แล้วท่านเป็นใคร? ท่านตอบว่า

“ข้าพเจ้าเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่า ‘จงทำทางของพระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป’

ตามที่นบียะฮฺซยากล่าวไว้”

“ถ้าท่านไม่ใช่อัลมาซีฮฺหรือนบีอิลยาส หรือนบีที่เรากำลังคอยนั้นแล้ว ทำไมท่านถึงให้บัพติศมา?”

นบียะหฺยาตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำ แต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จัก ท่านผู้นั้นมาภาย หลังข้าพเจ้า แม้แต่สายรัดรองเท้าของท่าน ข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้”

วันรุ่งขึ้นนบียะหฺยาเห็นอีซากำลังมาทางตน จึงกล่าวว่า “ดูซินี่คือแกะหนุ่มของอัลลอฮฺ ผู้รับบาป

ของโลกดุนยาไป ท่านผู้นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวถึง ว่า ‘ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้ามา

เพราะว่าท่านดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า

และนบียะหฺยากล่าวเป็นพยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นรุฮุลลอฮ์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์เหมือนดังนก

พิราบ และทรงอยู่กับท่าน แต่อัลลอฮฺผู้ทรงส่งข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เมื่อเห็นรุฮุลลอฮ์เสด็จลง

มาทรงอยู่กับคนใด คนนั้นแหละจะเป็นคนให้บัพติศมาด้วยอัลรูฮุลกุดุซู’ และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าท่านผู้นี้แหละเป็นอัลมาซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ”

Share