คำตรัสที่อ่อนหวานของนบีอีซา II

คำพูดที่อ่อนหวาน 2

ในอัลอินญีลได้มีบันทึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสหายสนิทของนบีอีซาชื่อลาซารัสได้ตายจากไป พี่สาวของเขาชื่อมารธาที่สนิทกับนบีอีซาเช่นกันก็ใจสลาย และนบีอีซาก็ได้ปลอบใจนางดังนี้

มารธากล่าวแก่อี‍ซาว่า “ท่านเจ้าข้า ถ้าท่านอยู่ที่‍นี่ น้อง‍ชายของข้า‍พ‍เจ้าก็คงไม่ตาย แต่ข้า‍พ‍เจ้าก็ทราบว่าไม่ว่าสิ่งใดที่ท่านทูลขอจากอัล‍ลอฮฺในเวลานี้ อัล‍ลอฮฺก็จะประ‌ทานแก่ท่าน”

อี‍ซากล่าวกับนางว่า “ลา‌ซา‌รัสจะฟื้นขึ้นมาอีก” มารธาตอบท่านว่า “ข้า‍พ‍เจ้าทราบว่าเขาจะฟื้นขึ้นในวันสุด‍ท้ายเมื่อคนทั้ง‍ปวงจะฟื้นขึ้นมา” อี‍ซาจึงกล่าวกับนางว่า “เราเป็นชีวิตและการฟื้นขึ้นจากความตาย คนที่ศรัท‍ธาในเราจะมีชีวิตอีกแม้‍ว่าเขาจะตายไปแล้วก็‍ตาม และทุก‍คนที่มีชีวิตและศรัท‍ธาในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่ออย่าง‍นี้ไหม?”

มารธาตอบท่านว่า “เชื่อ ท่านเจ้าข้า ข้า‍พ‍เจ้าเชื่อว่าท่านเป็นอัล-‍มะ‍ซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺที่เข้ามาในโลกดุนยา” (อัลอินญีล ยะหฺยา 11:21-27)

จากคำปลอบใจของนบีอีซานี้ เราได้เห็นว่านบีอีซาทรงเป็นห่วงหัวใจของผู้ที่โศกเศร้าเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

พระองค์กล่าวว่าสหายของพระองค์อย่างลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีก และในที่นี้เราเห็นว่านบีอีซารู้จักตัวเองดี พระองค์รู้ว่าตนเป็น “ชีวิต และการเป็นขึ้นจากความตาย”

ใครก็ตามที่เชื่อศรัทธาในนบีอีซา แม้ว่าผู้นั้นตายแล้ว แต่เขาจะมีชีวิตอีก และไม่ตายอีกเลย เพราะนบีอีซามีชีวิตอยู่ฉันใด คนที่เชื่อในนบีอีซาก็มีชีวิตอยู่ฉันนั้น

แม้นบีอีซาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนของพระองค์เช่นนี้ พระองค์ก็ยังคงถามมารธาว่า “เธอเชื่ออย่างนี้ไหม?”

ไม่เพียงแต่คำถามนี้จะมีไปถึงมารธาเท่านั้น แต่มีมาถึงเราทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้ด้วย “ท่านเชื่ออย่างนี้ไหม?”

ท่านได้ยินแล้วว่านบีอีซาเป็นเช่นไร และสัญญาสิ่งใดไว้บ้าง ท่านเชื่อและวางใจสิ่งที่นบีอีซากล่าวไหม?

และท่านจะตอบนบีอีซาอย่างไร?

สำหรับมารธา นางตอบนบีอีซาว่า “เชื่อ ท่านเจ้าข้า ข้า‍พ‍เจ้าเชื่อว่าท่านเป็นอัล-‍มะ‍ซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺที่เข้ามาในโลกดุนยา” และเมื่อนางเชื่อ นางก็ได้รับและได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่นบีอีซาได้สำแดงว่าทรงเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายจริงๆ

ดังที่เราสามารถอ่านต่อไปว่าที่สุดแล้ว นบีอีซาได้ปลุกให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากความตาย ดังนั้นคำถามที่นบีอีซาถามและอยากให้ผู้อ่านได้ใคร่ครวญคือ…

“ท่านเชื่ออย่างนี้ไหม?”

หากท่านเชื่อ ท่านก็จะได้รับชีวิตและได้เป็นขึ้นจากตายไปอยู่กับนบีอีซาตลอดไปอย่างแน่นอน

Share