หวังในอัลลอฮฺ

หวังใจในอัลลอฮฺ

ความหวัง ตอนที่ 3
ความหวังที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้นี้มีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างความหวังทำให้เรารอคอย

จากข้อความในคัมภีร์ซาบูร 33:20-22 โดยนบีดาวูด ได้มีบันทึกไว้ดังนี้ว่า…

“จิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยอัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเรา เออ จิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์”

เราจะเห็นได้ว่า เพราะความหวังใจในอัลลอฮฺ ทำให้นบีดาวูดรอคอยการช่วยกู้และการปกป้องจากอัลลอฮฺโดยการไว้วางใจอย่างมั่นคง

ความหวังทำให้เราชื่นชมยินดีและมีจิตใจสงบ

จากข้อความในจดหมายถึงผู้ศรัทธาชาวโรมันของซอฮาบะห์ (อัครสาวก) ของนบีอีซานามว่า ชาอูล (เซาโล หรืออีกชื่อเปาโล) บทที่ 15 ข้อที่ 13 ได้มีบันทึกดังนี้ว่า…

“ขออัลลอฮฺผู้เป็นแหล่งแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความศรัทธา เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธานุภาพของอัลรูฮุลกุดุซู”

ท่านชาอูลเรียกอัลลอฮฺว่าเป็น แหล่งแห่งความหวัง ซึ่งจะประทานความชื่นชมยินดีและสันติสุขมาให้ เหตุเพราะเมื่อเรารู้ถึงคำมั่นสัญญาที่อยู่ข้างหน้าที่จัดเตรียมให้เราแล้ว เราไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใด แต่มุ่งหน้าไปถึงความหวังด้วยความยินดี

ความหวังทำให้เผชิญกับความทุกข์ยากได้

จากข้อความในจดหมายถึงผู้ศรัทธาชาวโรมันอีกตอนในบทที่ 5 ข้อ 3-5 กล่าวว่า

“ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่อัลลอฮฺทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของอัลลอฮฺได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางอัลรูฮุลกุดุซู (พระวิญญาณบริสุทธิ์) ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

ในที่นี้จะเห็นว่าแม้ในความทุกข์ยากลำบาก ท่านซอฮาบะห์ชาอูลบอกว่าเราสามารถยินดีได้ เพราะความทุกข์ยากทำให้เราอดทน เมื่อเราอดทนแล้วก็จะเห็นว่าเราเป็นคนใช้การได้ ซึ่งโดยสิ่งนี้เองทำให้เรามีความหวัง จากความรักที่ทรงประทานให้กับเรา เพราะความหวังนี้เองเราจึงยังสู้ทนผ่านความทุกข์ยากลำบากไปสู่คำมั่นสัญญาในภายหน้า ดังที่ในข้อความในจดหมายฉบับเดียวกันนี้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากในชีวิตนี้ ไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคต” (8:18)

“ความหวังในพระผู้เป็นเจ้ามีประโยชน์ช่วยให้เราอดทนรอคอย มีความยินดีและสันติสุข พร้อมทั้งเผชิญความทุกข์ได้ด้วยความหวังที่ถูกจัดเตรียมไว้ข้างหน้า”

ผมดุอาห์ขอให้ทุกคนที่อ่านมาจนถึงตรงนี้ มีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนะครับ 

ความหวัง ตอนที่ 4

Share