นบีฮฺซยา I

นบีฮฺซยา I

นบีฮฺซยา เป็นนบีที่มีชื่อเสียงมากในท่ามกลางชาวยะฮูด (ฮีบรู) ชื่อของท่าน “ฮฺซยา หรือ อิสยาห์” มีความหมายว่า “อัลลอฮฺเป็นความรอด” อัลลอฮฺใช้นบีฮฺซยาให้เป็นผู้ส่งสารไปยังชาวอิสราเอล ท่านได้กล่าววะฮฺยู (คำพยากรณ์) ไว้มากมายซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของอิสราเอล

ชีวิตของนบีฮฺซยา อุทิศแด่อัลลอฮฺ ท่านส่งสารจากอัลลอฮฺไปยังคนมากมายให้กลับใจมาแสวงหาอัลลอฮฺ เพราะพวกเขาได้เอาใจออกห่างอัลลอฮฺ ไปนับถือพระอื่นๆ ที่อัลลอฮฺรังเกียจ ซึ่งหลายครั้งผู้คนก็ไม่ชื่นชอบถ้อยคำที่ท่านพูดออกไป แต่ท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวความคิด หรือคำพูดของคนอื่น หน้าที่ของท่านคือ... “การส่งสารของอัลลอฮฺ” อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา

ชีวิตของนบีฮฺซยา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังในการยึดมั่นในศรัทธา และมีใจซื่อตรงต่ออัลลอฮฺ

ในคัมภีร์อินญีล เป็นถ้อยคำที่ให้ชีวิต อีซาคือกาลิมะห์ตุลเลาะห์ ที่จะนำเราเข้าใกล้อัลลอฮฺและรู้จักอัลลอฮฺมากยิ่งขึ้น

Share