อีซาคืออัลมาซีฮฺ

อีซาอัลมาซี

สำหรับชาวยะฮูดี (ยิว) นั้นเชื่อว่ายังไม่มาและจะมาในอนาคต แต่สำหรับชาวนัสรอนี (คริสต์) และชาวมุสลิมนั้น เชื่อว่า อีซา บุตรมัรยัม (พระเยซู) คือผู้ดำรงตำแหน่งอัลมะซีฮฺ

ในคัมภีร์อัลกุรอานมีอย่างน้อย 11 ครั้ง ที่ระบุว่าอีซาคืออัลมะซีฮฺ เช่น ซูเราะห์อาละอิมรอนโองการ 45 ซูเราะห์อันนิสาอ์ โองการที่ 157, 171 เป็นต้น

เช่นเดียวกันในคัมภีร์อัลอินญีลก็ระบุชัดเจนว่า อีซาคืออัลมะซีฮฺ จากหลายบุคคลดังนี้

- มลาอิกะฮฺ (ทูตสวรรค์) ที่ประกาศการประสูติของอีซาต่อคนเลี้ยงแกะดังนี้

“เพราะว่าในวันนี้ ผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคืออัลมะซีฮฺ ผู้เป็นเจ้านายมาประสูติที่เมืองของนบีดาวูด”

(อัลอินญีล ลูกา‬ ‭2:11‬)

- ซอฮาบะ (สาวก) โดยเฉพาะชามูน (ซีโมน เปโตร) ที่กล่าวคำยอมรับว่า นบีอีซาคืออัลมะซีฮฺ

ท่านจึงถามเขาว่า “แล้วพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร?” เปโตรตอบว่า “ท่านเป็นอัลมะซีฮฺ” (อัลอินญีล มาระโก 8:29)

- หัวหน้าทางศาสนาของชาวยะฮูดี ก็กล่าวหาว่านบีอีซาตั้งตนเป็นอัลมะซีฮฺ และท่านก็ยอมรับ

แต่ท่านนิ่งอยู่ ไม่ได้ตอบประ‍การใดหัว‍หน้าทางศา‌ส‌นา จึงถามท่านอีกว่า “‍ท่านเป็น อัลมะซีฮฺ ผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺผู้ทรงสม‍ควรแก่การก้ม‍กราบหรือ?” อี‌ซาตอบว่า “เราเป็น และ ท่านทั้ง‍หลายจะเห็นบุตร‍มนุษย์นั่งข้าง‍ขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพ และจะมาในเมฆแห่งชั้นฟ้า” (อัลอินญีล มาระโก 14:61-62)

- เหล่าชัยฏอนสมุนของอีบลิส ก็รู้ว่าอีซาเป็นใครตอนที่ท่านขับมันออกจากประชาชนที่ถูกมันสิง

บรรดาชัยฏอนก็ออกมาจากหลายคนร้องว่า “ท่านเป็นอัลมะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ” อีซาสั่งและห้ามมันพูด เพราะมันรู้ว่าท่านเป็นอัลมะซีฮฺ (อัลอินญีล ลูกา 4:41)

- ตัวนบีอีซาเองกล่าวต่อหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งว่าท่านคืออัลมะซีฮฺ

นางกล่าวกับท่านว่า “ดิฉันทราบ ว่าอัลมะซีฮฺจะมา เมื่อท่านมา ท่านจะชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา” อีซาจึงตอบกับนางว่า“เราผู้ที่พูดกับเธอ เป็นผู้นั้น” (อัลอินญีล ยะหฺยา 4:25-26)

มาถึงตรงนี้เองจึงสรุปได้ว่า อัลมะซีย์คือตำแหน่งของผู้ที่ถูกเจิมตั้งเพื่อภารกิจพิเศษ และผู้รับตำแหน่งนี้คืออีซา บุตรมัรยัม หรือพระเยซูนั่นเอง

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.