กุรบาน III

กุรบาน III

“กุรบาน” มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงสมัยของอีซา อัลมาซีฮฺ
ในสมัยเริ่มแรก มีคนเพียง 4 คน คือ นบีอาดัม เฮาวาฮ์ กอบิล และฮาบิล พวกเขารู้ว่าการก้มกราบพระผู้เป็นเจ้าด้วยกุรบานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่มนุษย์เป็นคนบาป จึงต้องมีการไถ่บาป!

นบีนูหฺ ก้มกราบอัลลอฮฺด้วยกุรบาน นบีอิบรอฮีม ก้มกราบอัลลอฮฺด้วยกุรบาน นบีมูซา นบีดาวูดและบรรดานบีทั้งหลายก็ได้ก้มกราบอัลลอฮฺด้วยกุรบาน

ผม... ก็ก้มกราบอัลลอฮฺเช่นเดียวกับบรรดานบี

แต่... กุรบานของผมไม่ใช่ “แกะธรรมดา” หากแต่เป็น “แกะหนุ่มของอัลลอฮฺ” ซึ่งก็คือ “อีซา อัลมาซีฮฺ” ผู้แบกรับความผิดบาปของผมไว้เมื่อท่านได้พลีชีพเพื่อเป็นกุรบาน ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์บริสุทธิ์ว่า...

“เพราะว่าพระผู้เป็นเจ้ามีองค์เดียว และคนกลางก็มีเพียงผู้เดียวระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ คือ อีซา อัลมาซีฮฺ ผู้ทรงสภาพมนุษย์ ผู้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคน” **

ดังนั้น คนกลางเพียงผู้เดียว ระหว่างอัลลอฮฺ กับ มนุษย์ คือ อีซา อัลมาซีฮฺ ผู้ได้พลีชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่ผมและคุณ

Share