คำตรัสที่อ่อนหวานของนบีอีซา IV

คำพูดที่อ่อนหวาน 4

ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า ชีวิตของท่านในวันพรุ่งนี้และสืบต่อไปจนถึงชีวิตหลังความตาย ท่านจะไปอยู่ที่ไหน และมีสถานที่ใดจัดเตรียมรองรับไว้ให้กับท่านหรือไม่ นบีอีซาได้ประทานคำตรัสหนึ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาให้กับผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ดังนี้ว่า

“อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านศรัท‍ธาในอัล‍ลอฮฺ จงศรัท‍ธาในเราด้วย ในที่ประทับของอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระ‍บิดาเรามีที่‍อยู่มากมาย ถ้าไม่‍มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัด‍เตรียมที่ไว้สำ‌หรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัด‍เตรียมที่ไว้สำ‌หรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและจะรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่‍ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย และท่านก็รู้‍จักทางที่เรากำ‌ลังจะไปนั้น” โธ‌มัสกล่าวกับอี‍ซาว่า “ท่านเจ้าข้า พวกข้าพ‍เจ้าไม่ทราบว่าท่านจะไปที่‍ไหน พวกข้าพ‍เจ้าจะรู้‍จักทางนั้นได้อย่าง‍ไร?” อี‍ซาตอบกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นสัจ‌ธรรม และเป็นชีวิต ไม่‍มีใครไปถึงอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระ‍บิดาได้นอก‍จากจะมาทางเรา (อัลอินญีล ยะหฺยา 14:1-6)

ในคำตรัสบทนี้ของนบีอีซาได้ยืนยันด้วยคำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนว่า ผู้ที่วางใจและศรัทธาในตัวของนบีอีซานั้นจะมีสถานที่หนึ่งเตรียมไว้ให้เขาหลังจากโลกนี้ คือที่ประทับของอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระบิดา ตัวนบีอีซาจะจัดเตรียมสถานที่นี้ดัวยตัวเองและจะกลับมารับบรรดาผู้ศรัทธาไปอยู่กับพระองค์ โดยนบีอีซายืนหยัดอย่างชัดเจนว่าพระองค์เท่านั้นเป็นทางนั้น สัจธรรมและชีวิต ไม่มีทางอื่นใดอีกเลยที่จะทำให้เราสามารถไปสู่อัลลอฮฺได้ นอกจากทางของนบีอีซา นบีอีซายังกล่าวต่อไปอีกว่า...

“เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นเหมือนลูกกำพร้า เราจะมาหาท่าน ในไม่ช้าโลกดุนยาก็จะไม่เห็นเรา แต่พวกท่านจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย (อัลอินญีล ยะหฺยา 14:18-19)

ท่านเคยรู้สึกโดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยว รู้สึกเหมือนขาดคนดูแล เอาใจใส่ ขาดความรักหรือไม่? ถ้าเคยรู้สึกเช่นนั้น ท่านอาจจะเป็นลูกกำพร้าข้างในใจ แต่นบีอีซาได้ตรัสไว้ข้างต้นว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเหล่าสาวกไว้เป็นลูกกำพร้าที่ขาดความรักและคนดูแล นบีอีซาจะมาหาพวกเขาอีกมาเพื่อดูแลและอยู่กับพวกเขา แม้โลกจะมองไม่เห็น แต่ผู้ที่ศรัทธาจะมองเห็น เพราะนบีอีซายังคงมีชีวิตอยู่ พระองค์ไม่ได้แค่ตายบนไม้กางเขนแล้วจากไป แต่ได้เป็นขึ้นมาจากตายในวันที่ 3 และมีชีวิตอยู่ตลอดไป โดยถูกรับไปอยู่ที่เบื้องขวาของอัลลอฮฺ และประทานอัลรูฮุลกุดุซู (วิญญาณบริสุทธิ์)มาอยู่ในตัวพวกเขา ดังนั้นเมื่อนบีอีซายังคงมีชีวิตอยู่ บรรดาผู้ศรัทธาก็เช่นกัน จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยตลอดไปเริ่มต้นตั้งใจวันที่เริ่มศรัทธา จนไปถึงจากโลกดุนยานี้ไปก็จะอยู่ที่สรวงสวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้า เพราะนบีอีซาได้จัดเตรียมที่ไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาพระองค์แล้ว
 

Share