อัล-เตารอต (ปฐมกาล) 5

เชื้อ‍สาย​ของ​นบี​อา‌ดัม​จน‍ถึง​นบี​นูหฺ

(1 พศด.1:1-4; ลก.3:36-38)

ต่อ‍ไป‍นี้​เป็นหนัง‌สือ​ลำ‌ดับ‍พงศ์‍พันธุ์​ของ​นบี​อา‌ดัม เมื่อ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​สร้าง​มนุษย์​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​ตาม​อย่าง​ของ​พระ‍องค์ พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​เป็น​ชาย​และ​หญิง1 แล้ว​ประทาน‍พร​แก่​พวก‍เขา2 และ​ทรง​เรียก​พวก‍เขา​ว่า​มนุษย์​ใน​วัน‍ที่​พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​นั้น เมื่อ​นบี​อา‌ดัม​อยู่​มา​ได้ 130 ปี จึง​มี​บุตร‍ชาย​คน​หนึ่ง​ตาม​อย่าง​ตาม​แบบ​ของ​ท่าน​และ​ตั้ง‍ชื่อ​ว่า เสท หลัง‍จาก​นบี​อา‌ดัม​มี​บุตร​คือ​เสท​แล้ว ก็​มี​อายุ​อีก 800 ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน รวม​อายุ​ของ​นบี​อา‌ดัม​ได้ 930 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

เสท​อยู่​มา​ได้ 105 ปี จึง​มี​บุตร‍ชาย​ชื่อ เอ‌โนช หลัง‍จาก​เสท​มี​บุตร​คือ​เอ‌โนช​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 807 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน รวม​อายุ​ของ​เสท​ได้ 912 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

เอ‌โนช​อยู่​มา​ได้ 90 ปี จึง​มี​บุตร​ชื่อ​เค‌นัน 10 หลัง‍จาก​เอ‌โนช​มี​บุตร​คือ​เค‌นัน​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 815 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 11 รวม​อายุ​ของ​เอ‌โนช​ได้ 905 ปี​จึง​สิ้น‍ชีวิต

12 เค‌นัน​อยู่​มา​ได้ 70 ปี จึง​มี​บุตร​ชื่อ​มา‌หะ‌ลา‌เลล 13 หลัง‍จาก​เค‌นัน​มี​บุตร​คือ​มา‌หะ‌ลา‌เลล​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 840 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 14 รวม​อายุ​ของ​เค‌นัน​ได้ 910 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

15 มา‌หะ‌ลา‌เลล​อยู่​มา​ได้ 65 ปี จึง​มี​บุตร​ชื่อ​ยา‌เรด 16 หลัง‍จาก​มา‌หะ‌ลา‌เลล​มี​บุตร​คือ​ยา‌เรด​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 830 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 17 รวม​อายุ​ของ​มา‌หะ‌ลา‌เลล​ได้ 895 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

18 ยา‌เรด​อยู่​มา​ได้ 162 ปี จึง​มี​บุตร​ชื่อ​อิดรีส 19 หลัง‍จาก​ยา‌เรด​มี​บุตร​คือ​นบี​อิดรีส​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 800 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 20 รวม​อายุ​ของ​ยา‌เรด​ได้ 962 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

21 นบี​อิดรีส​อยู่​มา​ได้ 65 ปี จึง​มี​บุตร​ชื่อ​เม‌ธู‌เส‌ลาห์ 22 หลัง‍จาก​นบี​อิดรีส​มี​บุตร​คือ​เม‌ธู‌เส‌ลาห์​แล้ว ท่าน​ก็​ดำ‌เนิน​ไป​อย่าง​ใกล้‍ชิด​กับ​อัล‌ลอฮฺ 300 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 23 รวม​อายุ​ของ​นบี​อิดรีส​ได้ 365 ปี 24 นบี​อิดรีส3​ดำ‌เนิน​ไป​อย่าง​ใกล้‍ชิด​กับ​อัล‌ลอฮฺ​แล้ว​ก็​หาย​ไป​เพราะ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​รับ​ท่าน​ไป

25 เม‌ธู‌เส‌ลาห์​อยู่​มา​ได้ 187 ปี จึง​มี​บุตร‍ชาย​ชื่อ​ลา‌เมค 26 หลัง‍จาก​เม‌ธู‌เส‌ลาห์​มี​บุตร​คือ​ลา‌เมค​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 782 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 27 รวม​อายุ​ของ​เม‌ธู‌เส‌ลาห์​ได้ 969 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

28 ลา‌เมค​อยู่​มา​ได้ 182 ปี จึง​มี​บุตร‍ชาย​คน​หนึ่ง 29 เขา​ตั้ง‍ชื่อ​บุตร​ว่า นูหฺ กล่าว​ว่า “คน​นี้​จะ​ชู‍ใจ​เรา​ใน​การ‍งาน​ของ​เรา การ​ตราก‌ตรำ​ของ​มือ​เรา และ​จาก​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​แช่ง‍สาป​ไว้” 30 หลัง‍จาก​ลา‌เมค​มี​บุตร​คือ​นบี​นูหฺ​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​อีก 595 ปี และ​มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน 31 รวม​อายุ​ของ​ลา‌เมค​ได้ 777 ปี จึง​สิ้น‍ชีวิต

32 นบี​นูหฺ​มี​อายุ​ได้ 500 ปี จึง​มี​บุตร‍ชาย​ชื่อ​เชม ฮาม​และ​ยา‌เฟท


1มธ.19:4; มก.10:6

2ปฐก.1:27:28

3ฮบ.11:5; ยด.14

บทที่ 4  ►  บทที่ 6

Share